Bli producentmedlem

Årsavgift 300:-

Våra stadgar

§ 1   Föreningens firma

Föreningens firma är: LOKAL MAT I SUNNERBO Föreningen är en ideell förening

§ 2   Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att främja medlemarnars intresse i lokalproducerad mat genom att:

1. Medverka till skapande av marknadsplatser för lokal produktion

 

2. Utveckla entreprenörskapet, företags-och marknadstänkandet hos medlemmarna så att dessa stärker sin position på ett långsiktigt och konkurrenskraftigt sätt.

 

3. Medverka till att skapa långsiktiga avsättningskanaler för lokalproducerad mat.

 

4. Sprida kunskaper om lokalproducerad mat samt bygga broar mellan stad och land.

 

5. Medverka till att skapa kontakter mellan producenter och konsumenter.

 

6. Utveckla och sammanföra lokalproducenter tillsammans med mångkulturell matkultur.

 

7. Erbjuda kompentensutveckling.

 

§ 3  Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Sunnerbo socken västra Småland

§ 4   Medlemmar

Medlemar är de som har intresse av lokal producerad mat.

§ 5  Regler för medlemskapet

1. Aktiv medlem kan man bli om man har sitt säte i Sunnerbo eller med en radie av 10 mil från Ljungby. Har F-skattsedel.

2. Ansökan om medlemskap görs skriftligen och prövas av styrelsen. Föreningen ska föra en medlemsförteckning.

3. Medlem som bryter mot stadgarna eller försummat betala beslutade avgifter eller som skadar föreningen eller motarbetar dess intresse eller ändamål eller eljest uppträder illojalt kan av styrelsen uterslutas ur föreningen.

 En utersluten medlem förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

4. Medlem avgår vid räkenskapsårets utgång eller senast 3 månader dessförinnan. Utesluten medlem avgår genast efter uterslutningsbeslut.

5. Avgången medlem har inte rätt till återbetalning av erlagda medlemsavgifter eller del i föreningens tillgångar.

 

§ 6   Regler för stödmedlemskap

1. Stödmedlemskap är för privatpersoner som vill vara med och stödja den lokala matproduktionen men inte vill delta aktivt i försäljning.

2. Stödmedlemmar kallas inte till årsmötet, stödmedlemmar har inte beslutande rätt.

3. Föreningen ska föra en medlemsförteckning.

 

§ 7   Medlemsavgift

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

Medlemsavgift betalas vid inträdet för innevarande räkenskapsår och därefter årligen inom tid och sätt som styrelsen beslutar.

Aktiva medlemmar betalar en service avgift.

§ 8   Styrelse

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.

Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande samt minst fyra och högst tio ledarmöten. Styrelsens ledamöter väljs på två år. Årligen väljs halva antalet ledamöter. Då val första gången sker väljs/utses hälften/näst intill på ett år och hälften/näst intill på två år.

Styrelsens ordförande väljs av årsmötet på en tid av ett år.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Varje styrelseledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 § 9   Firmatecknare

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen därtill utser.

 

 

§ 10 Årsmöte

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas senast under april månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte sker när styrelsen finner det behövligt.

Kallelse till årsmötet ska ske skriftligt till medlemmarna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och 14 dagar före extra årsmöte. Till kallelsen ska fogas föredragningslista med de ärenden som ska behandlas på årsmötet.

Ärende på ordinarie årsmöte

1. Val av mötes ordförande

2. Anmälan av protokollförare

3. Godkännande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorenars berättelse

9. Beslut om fasställande av resultat- och balansräkning

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

11. Beslut rörande medlemsavgifter, serviceavgifter och föreningens ekonomi

12. Fasställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret/räkenskapsåret

13. Beslut av antal styrelseledamöter

14. Val av styrelseledamöter

15. Val av ordförande i styrelsen

16. Val av två revisorer

17. Val av valberedning

18. Ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet

19. Motioner

20. Övriga ärende

 

§ 11    Motioner

Motioner ska skriftligen ha kommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 12   Räkenskapsåret

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

 

§ 13   Revision

Föreningen ska ha två revisorer. Dessa väljs av ordinarie årsmöte för tiden till dess nästa årsmöte hållits.

 

 § 14   Redovisningshandlingar

Styrelsen ska senast första februari överlämna redovisningshandlingar till revisorerna. Årsredovisningen ska omfatta förvaltningsberättelse, resultat och balansrapport.

 

§ 15    Stadgarändringar

Beslut om stadgarändringar ska fattas på årsmötet. Beslutet ska tas med ¾ majoritet av de röstande. Förslag till stagarändringar få ges såväl av medlem som styrelse.

Ärendet ska framgå av kallelser.

Submitting Form...

Det gick inte att skicka ditt anmälan. Kontakta oss!

Skickat

Om oss

Lokal mat i Sunnerbo vill utveckla och sprida kunskap om lokalproducerade mathantverkare i Ljungby med omnejd.

 

Kontaktuppgifter

Marie Bergenholtz

0702910516

mari.bergenholtz-liljedahl@kronoberg.se

 

Karin Lindahl

0706808753

karin.lindahl@kasteberg.com

Bli medlem

Läs mer om att bli medlem och vilken skillnad du kan göra som medlem i Lokal mat i Sunnerbo.

 

Läs mer